a

Службени аутомобили Републике Србије додељују се на коришћење без јасног правног основа и писаних критеријума, чиме се крше принципи добре управе и отварају могућности за злоупотребе и нерационално коришћење државне имовине на штету грађана, утврдио је Заштитник грађана у поступку контроле правилности рада Управе за заједничке послове републичких органа који је водио од априла 2008. године.

Заштитник грађана је о томе обавестио Владу Републике Србије и предложио јој да у најкраћем року донесе пропис којим ће бити утврђени критеријуми за коришћење државних аутомобила. Истовремено, омбудсман је Владу, која именује руководство Управе за заједничке послове републичких органа, обавестио да одговорни у том државном органу од 2. априла 2008. године нису омбудсману доставили податке о службеним аутомобилима којима Управа располаже, функционерима и државним службеницима који их користе и критеријумима за доделу возила. Тиме су прекршили Закон о Заштитнику грађана који органе управе и запослене у њима обавезује да омбудсману, у року који он одреди, пруже све податке од значаја за поступак који води, односно који су потребни за остварење циља његовог превентивног деловања и то без обзира на степен тајности тих података.

Транспарентно и одговорно поступање по прописима, у коме нема места за самовољу један је од основних елемената добре управе за коју грађани плаћају и коју с правом очекују, па и у стварима које се тичу располагања државном имовином. Према Уставу Републике Србије и Закону о Заштитнику грађана, републички омбудсман стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права, али, такође, контролише законитост и правилност рада органа државне управе, републичког јавног правобранилаштва и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења. Од контроле омбудсмана Уставом су изузети само Народна скупштина, председник Републике, Влада, Уставни суд, судови и тужилаштва, али је влада дужна да разматра иницијативе које јој Заштитник грађана поднесе.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol