a

Заштитник грађана је утврдио да је Центар за социјални рад Зрењанин начинио пропуст у раду на штету права и интереса детета и повредио начела добре управе и правилног административног понашања, тако што је обуставио исплату додатка за помоћ и негу другог лица које је детету признато решењем органа старатељства, ради намирења неосновано исплаћених износа, без претходно спроведеног поступка  и одговарајуће одлуке.

 У поступку контроле законитости и правилности рада Заштитник грађана је утврдио да је грешком административних радника у Центру, а потом и службеника Министарства рада и социјалне политике, детету више од четири године исплаћиван новчани износ који је био скоро троструко већи од предвиђеног додатка за помоћ и негу другог лица. Притужиља, родитељ и законски заступник детета, уочила је ову неправилност, али је није пријавила. Уместо да након откривања грешке спроведе поступак и одлучи о томе на који ће се начин извршити повраћај неосновано исплаћених новчаних износа, Центар је усмено обавестио родитеље детета о обавези пријављивања грешке у исплати, као и о  привременој обустави исплата додатка за помоћ и негу другог лица који је признат њиховом детету, до намирења неосновано исплаћених износа у протекле четири године.

Заштитник грађана препоручио је Центру за социјални рад Зрењанин да без одлагања спроведе потпун и на закону заснован поступак, донесе и образложи одлуку о начину на који ће се извршити повраћај новчаних износа која су на име додатка за помоћ и негу другог лица неосновано исплаћена детету и обезбеди двостепеност одлучивања.

Центар за социјални рад Зрењанин у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol