a

Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Савски венац није по службеној дужности утврдила и оценила чињенице важне за решавање захтевa за упис личног имена у матичну књигу рођених и према језику и писму припадника националне мањине после закључења основног уписа, већ је захтев одбила, утврдио је Заштитник грађана. Оваквим поступком је нарушено право припадника националне мањине да оствари упис личног имена у матичну књигу и на језику и писму националне мањине којој припада, а које је гарантовано позитивним правним прописима.

Заштитник грађана је овој градској управи у конкретном и свим наредним случајевима препоручио да доследно спроводи Закон о матичним књигама и Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, као и да по службеној дужности прибави мишљење овлашћених тумача, у случајевима  када подносилац захтева не поседује доказ нити било какву јавну исправу из које би се могло утврдити име и презиме на језику националне мањине.

Такође, Заштитник грађана је Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу упутио препоруку да обавести матичне службе о примени постојећег Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига и на тај начин додатно појасни поступак одлучивања по захтеву за упис личног имена на језику и правопису националне мањине.