a

sporazum npm.jpg

Заштитник грађана је данас закључио Споразум о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПM) са девет удружења, и то Београдским центром за људска права, Виктимолошким друштвом Србије, Дијалогом, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом, Комитетом правника за људска права, Међународном мрежом помоћи, Одбором за људска права Ваљево, Хелсиншким одбором за људска права у Србији и Центром за људска права Ниш.

Споразумима се уређују облици сарадње Заштитника грађана са удружењима у обављању послова НПM, а у складу са утврђеним планом рада и налозима Заштитника грађана, пре свега у праћењу положаја лица лишених слободе, појавe тортуре и других облика злостављања у полицијским станицама, притворским јединицама, затворима, психијатријским болницама, установама социјалне заштите стационарног типа, азилима за странце и сл. Овим документом је планирано учешће представника удружења у посетама НПM, заједничком сачињавању предлога мера, препорука, иницијатива, мишљења и других аката НПM, изради годишњих и периодичних извештаја, као и учешћу у јавним расправама и скуповима.

Споразуми о сарадњи су закључени на основу Одлуке  Заштитника грађана од 20. јануара 2012. године, предлога Комисије о избору удружења са којима ће Заштитник грађана сарађивати у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, као и Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака.