a

Заштитник грађана је утврдио да су Општина Коцељевa, месна заједница Доње Црниљево  и ЈКП „Прогрес“ из Коцељеве, приликом одлучивања о  реконструкцији месног водовода, поступали нетранспарентно, арбитрерно и незаконито. Водовод у месној заједници Доње Црниљево је пуштен у употребу без употребне дозволе, чиме је здравље грађана изложено ризику, док су у поступцима  у којима су утврђиване појединачне новчане обавезе грађана на име учешћа у реконструкцији повређени закон и начела добре управе.

Заштитник грађана је препоручио месној заједница Доње Црниљево, Управи општине Коцељева и Јавном комуналном предузећу „Прогрес“ из Коцељеве да  без одлагања спроведу поступак прибављања дозвола надлежних органа за употребу реконструисаног водовода, да ставе ван снаге досадашња и донесу нова акта који ће садржити све релевантне чињенице, као и да грађанима омогуће увид у  податке о износу средстава утрошених за реконструкцију водовода. Потребно је, такође, да месна заједница Доље Црниљево у наредним случајевима обезбеди непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе у складу са законом, а Управа општине Коцељева да  врши непосредан надзор над законитошћу рада и аката месних заједница на својој територији и поступањем Месне заједнице и Јавног предузећа по препорукама Заштитника грађана.

У поступку контроле рада месне заједнице Бела Вода (град Крушевац) и града Крушевца Заштитник грађана је утврдио пропусте који су проузоковали неједнак и неравноправан положај становника месне заједнице Бела Вода приликом одлучивања о њиховим обавезама. Основни критеријуми приликом дефинисања новчаних обавеза грађана зависили су од њиховог пребивалишта места запослења и имовног стања чиме је повређен Уставом зајемчен принцип равноправности грађана.

Заштитник грађана је препоручио месној заједници Бела Вода да без одлагања стави ван снаге опште и појединачне одлуке којима се грађанима намеће обавеза плаћања за завршетак водовода у месту Бела Вода чији износ зависи од пребивалишта грађана, места запослења и имовног стања, а Управи града Крушевца да врши редован надзор над законитошћу рада и аката месних заједница на својој територији као и да изврши контролу спровођења препорука Заштитника грађана.

Контролисани органи у обавези су да у року од 60 дана обавесте Заштитника грађана о поступању по наведеним препорукама.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol