a

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство унутрашњих послова пропустило да прецизно уреди начин на који надлежни органи у јединицама локалне самоуправе одлучују о упису држављанства у матичну књигу рођених. Овакав пропуст у раду условио је да грађани Републике Србије којима приликом основног уписа чињенице рођења није уписана и чињеница држављанства Републике Србије у матичну књигу рођених, неоправдано дуго чекају на одлуке у првостепеном и другостепеном поступку.

Заштитник грађана очекује да Министарство одговарајућим прописом уреди ову област, а да до тада матичне службе поступају по постојећим прописима, ценећи шта је најбољи интерес грађана.