a

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за здравствено осигурање крши право детета на здравствено осигурање и здравствену заштиту када одбија да овери здравствене књижице деци чијим члановима породица послодавци не уплаћују обавезно здравствено осигурање. Незаконито поступање Фонда, констатује Заштитник грађана, омогућава трећим лицима (послодавцима родитеља, односно чланова породице преко којих су деца осигурана) да својим неодговорним и кажњивим понашањем сопствену одговорност превале и на децу, што је резултирало кршењем права детета на остваривање обавезног здравственог осигурања и здравствене заштите.

Право детета не може зависити од (не)извршавања обавеза трећих лица, сматра Заштитник грађана. Оно је зајемчено Уставом Републике Србије, те је обавеза државе да непосредно сноси и трошкове остваривања овог права ако не може да обезбеди финансијску дисциплину обвезника доприноса.

Заштитник грађана је Републичком фонду за здравствено осигурање препоручио да деци подносилаца притужбе који су се обратили овој институцији, призна статус лица која не остварују право из обавезног здравственог осигурања, као и да без одлагања овери њихове здравствене исправе. У свим будућим случајевима Фонд ће оверавати здравствене исправе деце која су пријављена на здравствено осигурање као чланови породица осигураника и у случајевима када обвезници доприноса за здравствено осигурање нису извршили уплату, односно започели са уплатом доприноса. Такође, Фонд ће без одлагања започети са идентификовањем обвезника доприноса за здравствено осигурање који нису извршили своје обавезе уплате доприноса, а Пореској управи Министарства финансија редовно подносити пријаве, односно достављати податке о послодавцима који крше законску обавезу уплате доприноса, каже се у препорукама Заштитника грађана упућених Републиком фонду за здравствено осигурање.

Фонд је у обавези да Заштитника грађана обавести о поступању по препорукама најкасније у року од 15 дана.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol