a

Просветна инспекција Градске управе града Врање није извршила инспекцијски надзор по пријави родитеља ученице на рад школе, нити је – након ванредног инспекцијског надзора, извршеног након покретања поступка контроле од стране Заштитника грађана -   утврдила да ли је контролисана школа у свему поступила по мери коју је просветни инспектор наложио.

Заштитник грађана упутио је препоруке Управи града Врање – просветној инспекцији да изврши контролни инспекцијски надзор у циљу утврђивања на који је начин и у ком обиму школа поступила по наложеним мерама, као и да о разлозима пропуштања у вршењу инспекцијских послова обавести Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol