a

У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Зaштитник грађана је у периоду од 20. фебруара до 3. октобра 2012. године реализовао посете полицијским управама Зрењанин, Јагодина, Зајечар, Бор, Ужице и Пријепоље и полицијским станицама које се налазе у оквиру наведених управа. Након посета сачињени су извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Извештаји су достављени надлежним органима, а у циљу спровођења препорука започет је кооперативни дијалог са Министарством унутрашњих послова.

Како су се стекли услови за објављивање извештаја, Заштитник грађана их ставља на увид јавности.