a

Заштитник грађана, на почетку 2013/2014 школске године, подсећа државне органе, установе образовања, здравља и социјалне заштите, органе општина и градова и друге органе и организације и установе на обавезе и одговорности у спровођењу начела инклузивног образовања и васпитања.

Поводом остваривања права ученице са сметњама у развоју, Заштитник грађана упутио је мишљење са препорукама Министарству просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву, указујући да су, у образовању деце са сметњама у развоју, надлежни органи, организације и установе дужни су да школама пруже потребну помоћ и подршку.

Заштитник грађана препоручио је Министарству да, у конкретном случају, без одлагања и у сарадњи са Републичком мрежом за подршку инклузивном образовању, планира и спроводи активности на пружању стручне подршке ОШ „Исидора Секулић“ и у границама своје надлежности предузме мере ради обезбеђивања услуга додатне подршке, а Школи да, у сарадњи са другим органима и установама, започне са планирањем и спровођењем одговарајућих активности.

Министарство и Школа имају обавезу да о спровођењу препорука обавесте Заштитника грађана најкасније до 01. 10. 2013. године.