a

Непредузимањем мера ради изградње и очувања већ нарушених личних односа детета са родитељем са којим не живи, а имајући у виду подложност урушавању емоционалне повезаности детета и родитеља услед негативног утицаја протока времена, додатно се погоршавају услови за правилан развој детета и остваривање његових права, упозорава Заштитник грађана упућујући препоруке Центру за социјални рад Неготин.

Заштитник грађана је утврдио да Центар није предузимао радње и мере из својих надлежности у периоду дужем од једне године, нити је благовремено одговарао на захтеве суда и Заштитника грађана и тиме је повредио законом прописану хитност поступка када се он односи (и) на права и правне интересе детета.

Центру су упућене препоруке да, у конкретном случају, интензивније ради са дететом и породицом, ефикасно учествује у судском поступку и обавести суд о пропустима које је утврдио Заштитник грађана. Центру је препоручено и да предузме мере којима ће се обезбедити правовремена и ефикасна заштита права детета на одржавање веза са родитељем са којим не живи, независно од постојања и тока судских поступака, законито и правилно поступање уз поштовање стандарда стручног рада и начела хитности, благовремености и ефикасности и поштовање законске обавезе сарадње органа са  Заштитником грађана.

 Центар за социјални рад Неготин има обавезу да о спровођењу препорука обавести Заштитника грађана у року од 60 дана.