a

Заштитник грађана утврдио да просветна инспекција града Београда, у више случајева, није правилно вршила инспекцијски надзор. Просветни инспектори пропуштали су да правилно и потпуно утврде све битне чињенице и предузму  мере из своје надлежности ради отклањања констатованих неправилности и обезбеђивања услова да школе поступе по налозима датим у инспекцијским надзорима.

Заштитник грађана је препоручио Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту да инспекцијске надзоре понови, а у поновљеним поступцима потпуно и правилно утврди чињенице, оцени рад школа и у складу са оценом одлучи о примени мера из своје надлежности.

Препоруке омбудсмана су и да Секретаријат анализира свој рад и утврди разлоге због којих су просветни инспектори начинили пропусте у раду, а подносиоцима притужбе и њиховој деци која су трпела штетне последице пропуста органа власти упути писмено извињење.

Градски секретаријат има обавезу да о спровођењу препоруке обавести Заштитника грађана у року од 60 дана.