a

Током 2012. и 201З. године Заштитник грађана је примио већи број притужби бивших запослених Компаније „Робне куће Београд“, које су се односиле на некоректно поступање Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и неједнак третман у поступку остваривања права на нове износе пензија. У  поступку контроле рада Заштитник је утврдио да је Фонд применио неједнаке критеријуме приликом утврђивања новог износа пензија бившим запосленима у Компанији „Робне куће Београд".

У циљу отклањања уочених пропуста у раду, као и ради превентивног деловања у сврху унапређења остваривања права грађана и спречавања сличних пропуста у будућности, Заштитник грађана је упутио препоруку Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Фонд је у обавези да у року од 60 дана обавести  Заштитника грађана о предузетим мерама и поступању по препоруци.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol