a

Заштитник грађана упознат је, из средстава јавног информисања и документације коју му је упутио један народни посланик, са актом који помоћница министра економије и регионалног развоја упутила Трговинском суду у Београду „у циљу спречавања покретања стечаја“ над ИПМ „Змај а.д.“.

С обзиром на Уставом и Законом одређену улогу омбудсмана да контролише рад органа управе у циљу његовог унапређења ради потпунијег, правилнијег, ефикаснијег и законитијег остваривања права грађана и имајући у виду да је Заштитник грађана већ дао јавну препоруку Влади Републике Србије, Министарству економије и регионалног развоја и Министарству правде чије спровођење би требало да предупреди нове сличне грешке у раду сваког органа управе, а чиме се остварује основни циљ деловања овог органа, Заштитник грађана не налази за потребно да води нове поступке којима се изнова  утврђује оно што је већ утврђено и неспорно – да је у прошлости било неправилног понашања органа извршне власти у комуникацији са судском влашћу, на штету права грађана.

Али Заштитнику грађана биће од значаја свако сазнање које указује да је и после јавно дате препоруке било који орган који врши јавна овлашћења утицао или покушао некоректно или незаконито да утиче на одлучивање других, а да то за последицу може имати кршење права грађана.

При овоме треба имати у виду да функција Заштитника грађана није превасходно да штити независност судства и спречава сукоб интереса, чиме се баве други за то надлежни органи, већ је поступак који је спровео према Министарству економије и регионалног развоја и Министарству правде био усмерен на заштиту неотуђивих права грађана на фер и правично суђење, права по основу рада, забрану дискриминације и друга права која гарантује правни поредак Републике Србије.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol