a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) је обрачунао накнаде притужиљама - осигураницама за време трудничког боловања и извршио исплату накнада у складу са позитивно-правним прописима и начелима добре управе. Запослени у организационим јединицама Фонда упознати су са препорукама Заштитника грађана и предочено им је да су дужни да се, приликом обрачуна накнаде зарада, придржавају методологије прописане Законом о здравственом осигурању. Истовремено, РФЗО је притужиљама упутио писано извињење због непријатности које су имале у поступку утврђивања права на накнаду зараде.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада РФЗО утврдио пропусте у вези са обрачуном и исплатом накнада осигураницама за време трудничког боловања, и у мају 2016. године упутио препоруке ради отклањања утврђених пропуста. У јулу 2016. године, пре истека рока за поступање, РФЗО је доставио свеобухватан извештај и доказе да је поступио по свих пет упућених препорука.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol