a

Поводом ступања на снагу одредбе Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, којом од данас, 1. марта, јавни бележници у потпуности преузимају послове овере од основних судова и општинских управа, изузев у мањем броју градова и општина у којима још увек нису именовани јавни бележници, Заштитник грађана указује да интерес правне сигурности и значај овере за несметано одвијање правног саобраћаја и остваривање права грађана захтевају појачану пажњу и одговорности јавних бележника у обављању поменутих послова.

Имајући у виду предстојеће изборне активности, као и рокове за предузимање изборних радњи, на шта су поједини учесници политичког живота указали изражавајући сумњу у могућност пуног остваривања бирачких права, неопходно је створити организационе услове како би се свим заинтересованим учесницима омогућило остваривање грађанских и политичких права под једнаким условима.

Од суштинске важности је да повећање обима посла не доведе до снижавања квалитета пружених услуга, као и да се њихов рад организује тако да овера потписа, рукописа и преписа остане доступна свим категоријама грађана, при чему посебну пажњу треба посветити обезбеђивању приступачности јавнобележничких канцеларија особама са инвалидитетом.

Основни судови и локалне самоуправе треба да информишу грађане који им се обрате о адресама најближих јавних бележника, док сами јавни бележници треба да своје поступање учине што транспарентнијим.

Заштитник грађана посебно наглашава улогу Јавнобележничке коморе Србије и Министарства правде у вршењу надзора над обављањем јавнобележничке делатности.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol