a

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић честита 1. мај, Међународни празник рада и позива државу да уместо уобичајених и пригодних парола на овај дан успостави јединствену платформу за доследно решавање социоекономских проблема радника и остваривање њихових загарантованих права. Она права која им гарантују закони и Устав.

Висока стопа незапослености, у којој највећи део чине млади, ниска примања, неповољан положај запослених, као и немогућност да утичу на његово решавање, основне су карактеристике статуса радно способне популације у Србији. Заштитник грађана подсећа да је уназад више година указивао на појаву повлашћених послодаваца који не извршавају своје обавезе исплате зарада и доприноса за социјално осигурање. Велики број радника у Србији ради „на црно“, угрожено им је право на инвалидску пензију, здравствену заштиту, коришћење боловања и годишњих одмора. Недостатак социјалног дијалога са представницима запослених и послодаваца, неефикасно поступање инспекције рада и недовољно развијена сарадња органа надлежних за заштиту права по основу рада и социјалног осигурања, додатно отежавају положај радника.

И даље је степен запослености жена, жртава породичног и партнерског насиља, низак. Без помоћи државе у економском осамостаљивању оне остају и даље у лавиринту насиља, а свака прича о подршци друштва остаје начелна. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге и посебне неге детета остварује се често са значајним закашњењем.

Ниска образовна структура и дискриминација су објективне препреке запошљавању Рома и Ромкиња и Заштитник грађана очекује да ће се доследно реализовати све планиране активности у вези са образовањем и запошљавањем припадника ромске заједнице. Истовремено, скреће пажњу да недостају одговарајуће афирмативне мере које би обезбедиле неопходну подршку запошљавању високообразованим Ромима и Ромкињама. Протекла Декада Рома је показала да ће без постигнућа у овим областима, изостати и резултати у борби против сиромаштва и маргинализованог положаја припадника ромске заједнице.

Особе са инвалидитетом до запослења долазе изузетно отежано, углавном уз субвенције и подстицаје надлежних органа. Овој групи грађана, у највећем броју случајева, радни однос престаје када и предвиђене субвенције и олакшице за послодавце. Егзистенцијална угроженост, као последица наведених фактора и општег сиромаштва друштва, уз мере штедње на свим нивоима и у овој години, стављају ову рањиву групу становништва на саму маргину друштва.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol