a

Остваривање права припадника националних мањина, да учествују у управљању јавним пословима, у складу са међународним обавезама и Уставом Републике Србије, обезбеђено је позитивним прописима, као што су Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о државним службеницима, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву и другим, тако што је одредбама ових закона предвиђена  обавеза да се при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, правосудним органима, у највећој могућој мери, води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина.

Заштитник грађана је у 2009. години спровео истраживање о мерама за запошљавање и заступљености припадника националних мањина у државним органима.  Резултати су показали да већина органа државне управе и јавних служби не примењује прописе, не планира мера у вези с повећањем запослености припадника националних мањина и не води евиденцију о националној структури запослених, између осталих разлога, и због тога што Формулар неопходних података о запосленима, који доставља  Служба за управљање кадровима нема рубрику о таквом податку.

Изузетак од ове негативне праксе су органи АП Војводина, али и Министарство спољних послова, Министарство унутрашњих послова, Управа царина, Управа за трезор, Пореска управа који воде поменуту евиденцију и на основу ње планирају и примењују одговарајуће мере.

Заштитник грађана је на основу прикупљених података, али и разговора које је имао са представницима националних савета националних мањина, упутио препоруку органима државне управе да приликом запошљавања извршилаца воде рачуна о заступљености припадника националних мањина у државним органима и јавним службама и препоруку  Служби за управљање кадровима да отклони недостатке у вези са непостојањем података о националној структури запослених у органима државне управе.

Служба за управљање кадровима се, настојећи да спроведе препоруку, суочила са објективним тешкоћама на које је указао и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности сматрајући да доследна примена Закона о заштити података личности, искључује могућност прикупљања овакве врсте података без одговарајућег законског основа.

Заштитник грађана, уважавајући чињеницу да је изјашњавање о националној припадности слободно и пренебрегавајући могућност државних органа да подстичу запошљавање припадника националних мањина у својим службама непосредном применом чл. 77 Устава Србије, указује на то да је за планирање дугорочних мера запошљавања припадника националних мањина у државној и јавној управи  неопходан податак  о националној структури запослених у државним органима.

С обзиром на то да је на ове проблеме и раније указао, да је упутио одговарајуће препоруке, као и то да је у децембру 2009. године усвојен нов Закон о државним службеницима којим поменути пропуст није отклоњен, Заштитник грађана је упутио Председнику Владе РС, уједно и председавајућем Савета за националне мањине РС, иницијативу за припрему и доношење законског основа за уређење ове области.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol