a

Опширније...Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић са сарадницима организовала је данас поводом Месеца ромског женског активизма, Међународног дана здравља и Светског дана Рома, у сарадњи са Бибијом Ромским женским центром, округли сто на тему здравствене заштите Ромкиња.

Стевановић је рекла да је скуп прилика да се жене из ромских женских организација и ромских насеља упознају са начином рада Заштитника грађана, размотре могућности заједничких активности које могу допринети поштовању права у области здравствене заштите, као и јачању социо-економског положаја Ромкиња.

,,Иако су законодавне активности у претходним годинама довеле до повећања броја Ромкиња и ромске деце која су здравствено осигурана, информације од значаја за превенцију и заштиту репродуктивног здравља, укључујући и информације о безбедним начинима контрацепције, нису доступне Ромкињама, што доприноси великом броју прекида трудноћа. Оваква ситуација довела је до тога да жене из ромске популације обављају недовољно превентивних прегледа и користе услуге саветовалишта. Оне не располажу информацијама о правима у области здравствене заштите и здравственог осигурања, док се активности на превенцији репродуктивног здравља Ромкиња не спроводе системски“, навела је овом приликом заменица заштитника грађана Гордана Стевановић.

Округли сто је био прилика да жене из ромских насеља говоре о проблемима са којима се њихове породице, посебно деца, свакодневно сусрећу и на који начин Заштитник грађана може да помогне у остваривању и социјалних, образовних, радних и свих других права.

Заменица заштитника грађана Владана Јовић учествовала је данас на четвртом састанку посебне групе за реформу јавне управе ЕУ – Србија и представила став Заштитника грађана о ефектима реформе јавне управе на положај и права грађана. Заменица заштитника грађана нагласила је значај почетка примене два системска закона, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку на унапређење рада органа јавне управе, уз оцену да се прави ефекти примене ових закона не могу још оценити обзиром на кратак рок примене. Како је истакла, у професионализацији и деполитизацији јавне управе није дошло до већег напретка у спровођењу конкретних мера и активности, док се процес рационализације спроводи без адекватне претходне анализе, уз интервентне мере, што је довело и до нежељених ефеката у погледу доступности социјалних, здравствених и образовних услуга грађанима.

Опширније...„Одговорност органа јавне управе и запослених није на жељеном нивоу и иако Република Србија може да се похвали веома напредним нормативним оквиром, којим су успостављени механизми контроле рада управе, у пракси се ови механизми неадекватно третирају и користе. Уместо унапређења и јачања постојећих механизама, они се слабе кроз фактичко ограничавање независности и отежавање њиховог рада“, истакла је Јовић. Она подсећа да у 2016. години Заштитник грађана бележи пад нивоа сарадње са Народном скупштином и Владом, јер другу годину за редом Годишњи извештај Заштитника грађана, као и и извештаји других независних контролних органа, нису разматрани у пленуму. Закључком Народне скупштине донетим поводом разматрања Годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину предвиђена је обавеза Владе да једном у шест месеци извести Народну скупштину о извршавању препорука Заштитника грађана. Заштитник грађана нема сазнања да Влада поступа по Закључку, констатовала је заменица заштитника грађана.

Опширније...

Наташа Јовић, помоћница Генералног секретара стручне службе Заштитника грађана, рекла је данас у Петровцу на Млави да су адекватна стручност и поседовање потребних знања и вештина запослених - који су у непосредном контакту са жртвом насиља - кључни у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. Она је на округлом столу „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања у породици“ нагласила да је неопходно да институције система препознају постојање насиља у његовој најранијој фази и да ефикасно интервенишу у циљу заштите жртве.

Опширније...Јовић је представила резултате испитивања више десетина случајева у овој области током прошле године, након чега је Заштитник грађана упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и заштите деце од злостављања и занемаривања у породици. Мултисекторска сарадња није на задовољавајућем нивоу, истакла је Јовић, а полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују благовремено и у довољној мери информације које су од виталног значаја за евентуално даље предузимање мера у циљу заштите жртве насиља и њене деце.

Помоћница Генералног секретара је представила резултате анализа Заштитника грађана који су садржани у посебним извештајима за заштиту жена од насиља, док је посебан део скупа био посвећен дискусији представника Заштитника грађана и центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, судова и тужилаштва са територије Браничевског округа о поступању у случајевима насиља над децом и женама.

Опширније...Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић, заједно са осталим заменицима заштитника грађана, одржао је јуче и данас састанке са експертима Европске комисије поводом најављених измена Закона о Заштитнику грађана. Учесници састанка су се сагласили да је неопходно ојачати институцију Заштитника грађана нормативним решењима, пре свега јачањем његове независности.

Заштитник грађана очекује да ће у наредном периоду успоставити сарадњу са Министарством за државну управу и локалну самоуправу како би се заједничким напорима дошло до најбољег решења Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана.

Опширније...Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић одржао је данас у Београду предавање полазницима тренинга о професионалном извештавању о правима избеглица и миграната, који је у Кући људских права организовао Београдски центар за људска права. Студенте, будуће новинаре Јанковић је најпре упознао са улогом и функцијом Заштитника грађана у Србији, његовим надлежностима и начином рада, као и са притужбама и препорукама као главним инструментима рада и правним оквиром који уређује област деловања Заштитника грађана.

Говорећи о положају и правима избеглица и миграната у Србији, Јанковић је подсетио да се институција Заштитника грађана тим проблемом интензивно бави већ готово пет година, да је за тај период кроз Србију прошло више од милион избеглица и да је Заштиник грађана тим поводом надлежним органима упутио близу 200 препорука. „На последице крајње либералног приступа избегличком питању, који је наша држава усвојила и све време практикује, Заштитник грађана је више пута упозоравао, препоручујући све време, па и данас, одговорнији однос, који подразумева да држава мора успоставити и имати контролу над миграционим токовима на својој територији“, нагласио је Милош Јанковић и додао да једино на тај начин Србија као држава може да заштити интересе миграната и избеглица, али и интересе својих грађана.

Жељени резултати примене Закона о озакоњењу су изостали, закључак је Заштитника грађана годину дана после његовог доношења. Поступак озакоњења објеката који је имао за циљ увођење бесправних објеката у легалне токове и спречавање даље бесправне градње од почетка, одвијао се на штету грађана, јавног интереса и буџета Републике Србије. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није благовремено обезбедило неопходне кадровске, финансијске и техничке услове како би локалне самоуправе окончале попис и евидентирање незаконито изграђених објеката у законском року. Такође, објављивање сателитског снимка територије Републике Србије за 2015. годину, који опредељује да ли објекат може бити предмет озакоњења каснило је чак осам месеци од прописаног рока.

Поврх свега, на објављеном сателитском снимку, супротно Закону, видљиви су објекти који су грађени и током 2016. године, чиме су створени услови за незаконито озакоњење објеката грађених након ступања Закона на снагу. О уоченим недостацима и обавези њиховог отклањања Заштитник грађана је у децембру прошле године упутио препоруку о коју су се Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и поједине локалне самоуправе оглушиле.

Заштитник грађана још једном подсећа да се једино доследним спровођењем закона и једнаким поступањем према свим грађанима, може остварити пуно поштовање и остваривање права грађана, па и права на мирно уживање имовине. Апелује на надлежне органе да предузму мере како би се поступак озакоњења спровео у складу са прокламованим циљем, а дугогодишња пракса бесправне градња окончала.

Страна 3 од 314