a

Опширније...Данас је одржан други састанак Панела младих саветника Заштитника грађана на коме су се млади панелисти детаљније упознали са институцијом Заштитникa грађана, са његовом улогом, надлежностима и начином рада. Кроз интерактивне радионице и разговоре са представницима Заштитника грађана упознали су се и са својим обавезама које ће у наредне две године, колико ће трајати њихов мандат, имати као чланови Панела.

Опширније...„Посебан фокус овог састанка је на насиљу у школама због његове и даље велике раширености и потребе да се деца и млади упознају детаљније са облицима насиља и обавезама органа на заштити деце од насиља. Једна од првих будућих активности Панела односиће се управо на заштиту деце од насиља, а почетна тачка биће вршњачко истраживање о насиљу у школама, које је 2011. године спровео Панел младих саветника Заштитника грађана“, истакла је помоћница генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић.

Панел младих саветника, који у оквиру институције Заштитника грађана постоји од 2010. године окупља 30 деце и младих, узраста од 13 до 17 година из свих крајева Србије.

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић представила је данас студентима Факултетa политичких наука у Београду резултате истраживања Заштитника грађана и контроле правилности и законитости рада органа у 14 случајева убистава жена - фемицида од стране њихових партнера, односно чланова породице. Током излагања представљена су и 46 случајева насиља у породици и партнерским односима, која су резултирала упућивањем преко сто препорука надлежним органима само у 2016. години.

Гордана Стевановић је истакла да поступајући службеници недовољно препознају и разумеју положај жене која трпи насиље, неравнотежу моћи између жртве и учиниоца насиља. Насиљу који се први пут догодило често се даје значење породичног или партнерског конфликта који не захтева реакцију органа, изузев саветодавног рада или упозорења, а још увек нема ни јединствене евиденције о случајевима насиља над женама већ сваки систем води евиденцију за себе што доводи до тога да је проверавање и упоређивање података скоро немогуће.

"Уочено је да се жртва, нарочито у случају вербалног насиља, упућује да сама води поступке пред надлежним органима, без обзира на обавезе органа да предузимају мере за које су надлежни. Жртвама се не пружа стручна и друга помоћ и подршка, а не проверава се увек да ли пријављени за насиље има оружје“, истакла је у свом излагању заменица заштитника грађана.

Стевановић је истакла је да системски недостаци са једне и појединачни пропусти органа и службених лица са друге стране захтевају да се што пре и што брже предузму активности и мере које ће суштински побољшати систем превенције и заштите жена од насиља, кроз обезбеђивање броја запослених. Потребно је обезбедити доследну примену прописа и процедура које се односе на заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, увести одговорност за несавестан и нестручан рад, али и омогућити услове за рад свих надлежних органа.

Предавање Гордане Стевановић на Факултету политичких наука реализовано је у оквиру курса о насиљу према женама, у организацији Центра за женске студије.

Заштитник грађана је на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања и по сопственој иницијативи 15. маја ове године покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова, поводом догађаја који се одиграо у ноћи између 10. и 11. новембра 2016. године, испред угоститељског објекта „Руф“ у Бачкој Паланци. Након овог догађаја суспендован је полицајац због привођења једног грађанина што је у јавности изазвало различите реакције и коментаре.

Приликом спроведеног надзора Сектор унутрашње контроле МУП-а је представницима Заштитника грађана ставио на располагање све тражене податке и списе којима располаже, а који су од значаја за поступак који Заштитник грађана води. Сарадња Сектора унутрашње контроле са Заштитником грађана, у конкретном случају, представља пример доброг поступања органа јавне власти.

Након сагледавања свих прикупљених чињеница јавност ће бити обавештена о исходу поступка, изјавио је в.ф. заштитника грађана Милош Јанковић.

Опширније...Развијањем заставе дугиних боја на својој згради, Заштитник грађана је традиционално и ове године обележио Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије подсећајући да су особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета и даље изложене различитим облицима кршења права, социјалној искључености и насиљу. Данашња седница Савета за родну равноправност Заштитника грађана посвећена је стању људских права ЛГБТИ особа и проблемима са којима се суочавају у Републици Србији.

Упркос унапређењу законодавног оквира, ЛГБТИ особе су изложене физичком и психичком насиљу, злостављању, искључивању и дискриминацији. Стереотипи и предрасуде прате свакодневни живот ЛГБТИ особа и отежавају уживање људских и грађанских права у пуној мери. Сексуално образовање које ће деци и ученицима на прилагођен начин приказати сексуалну и родну разноврсност и подстицати разбијање стереотипа није и даље уведено, истакла је заменица заштитника грађана Гордана Стевановић. Опширније...Младим ЛГБТИ особама приликом откривања њихове сексуалне оријентације и родног идентитета, или онима који су морали да напусте своје домове јер су их породице одбациле, не стоје на располагању сервиси и услуге подршке, неопходне за превазилажење посебно осетљивог положаја у коме се налазе, напомиње Стевановић.

Заштитник грађана позива органе јавне власти да интензивирају напоре на обезбеђивању пуне сигурности и физичког и психичког интегритета особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, успостављању доследне нулте толеранције према насиљу којем су ЛГБТИ особе изложене и увођењу и сталном спровођењу активности којима ће се подићи свест грађана, посебно младих, о сексуалној и родној различитости и праву на слободно изражавање свог сексуалног и родног идентитета.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије обележава се 17. маја, на дан када је 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације. Обележен Међународни дан против хомофобије, бифобије и трансфобије.

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу предузела је низ мера у циљу имплементације упућених препорука, а у складу са својим финансијским и кадровским могућностима. У циљу повећања потребног броја запослених, у радни однос на неодређено време примљен је један доктор и два медицинска техничара, а у наредном периоду у плану су нова запошљавања медицинског особља. У складу са планом јавних набавки за 2017. године опредељена су средстава за даља реновирања и адаптације појединих одељења унутар Болнице.

У складу са препорукама НПМ, приликом задржавања пацијената на болничком лечењу, Болница се придржава законске регулативе, а меру физичког спутавања (фиксација) такође примењују у складу са позитивним прописима и важећим стандардима. У циљу подизања квалитета пружања рехабилитацијских услуга и неге, за сваког пацијента се израђују индивидуализовани планови лечења који обухватају велики број рехабилитацијских и терапијских активности.

НПМ је посетио Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу 15. децембра 2016. године, у циљу праћења поступања по препорукама које је Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упутио Републици Србији 2015. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за даље унапређење стања.

Заштитник грађана поздравља одлуку Националне службе за запошљавање да води рачуна о потреби решавања проблема запошљавања припадника ромске заједнице и да, сходно мишљењу овог органа, донесе одлуку о поновном радном ангажовању бивше раднице Филијале у Нишу, којој, у складу са Законом о раду, након две године непрекидног рада, уговор о раду на одређено време није продужен.

У питању је високообразована Ромкиња, која је исказала своју стручност и професионалност, што је и био разлог да јој Филијала претходних година продужава уговоре о раду на одређено време. Због законских ограничења запошљавања, међутим, није било могућности да се трајно реши њен радни статус, иако припада малом скупу високо образованих Ромкиња у Филијали и у Нишу у коме је ромска заједница значајно заступљена.

Овај случај, као и све већи број обраћања грађана ромске националности Заштитнику грађана, скреће пажњу на чињеницу да држава нема свеобухватну политику и системски приступ образовању и запошљавању припадника ромске заједнице. Заштитник грађана упозорава на потребу примене афирмативних активности и приликом запошљавања високообразованих припадника ромске заједнице у јавној администрацији и јавним службама како би се остварила њихова суштинска и потпуна друштвeна укљученост, насупрот маргинализованом и лошем економском положају у коме се данас налазе.

Страна 9 од 325