a

Национални механизам за превенцију тортуре представља Годишњи извештај о свом раду за 2016. годину.

Током претходне године НПМ је обавио 92 посете местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и упутио је 318 препорука надлежним органима.

У Републици Србији не постоји тортура као организована и подстицана појава од стране државних органа. Ипак, уочена поједина поступања надлежних органа према лицима лишеним слободе која су резултат недостатака у систему и представљају лошу праксу, имајући у виду њихов интензитет и трајање, могу прерасти, а у појединим случајевима и прерастају, у понижавајуће или нечовечно поступање, па и тортуру, закључено је у Извештају.

У Извештају се указује да су начињени значајни кораци у погледу превенције тортуре и других облика злостављања, као и унапређења поступања према лицима лишеним слободе, али да је потребно знатно побољшати поступање механизама унутрашње контроле, тужилаштва и судова, у циљу њихове ефективне и ефикасне борбе против тортуре.

Овим поводом, НПМ скреће пажњу и да се данас, 18. јула, обележава Међународни дан Нелсона Манделе, који је установљен Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација и обележава се сваке године од 2010. године, на дан рођења Нелсон Ролилала Манделе, председника Јужноафричке Републике од 1994. до 1999. године, у знак признања за његов допринос култури мира и слободе.

У децембру 2015. године, Генерална скупштина је одлучила да прошири обим Међународног дана Нелсона Манделе тако што ће се такође користити за промовисање хуманих услова затвора, подизање свести о томе како затвореници представљају континуирани део друштва и вредност рада затворског особља као социјалне службе од посебног значаја.

Савети за међунационалне односе не функционишу ни десет година од доношења Закона о локалној самоуправи који уређује услове њиховог обавезног оснивања и рад у национално мешовитим локалним самоуправама. Како би сагледао реално стање у тој области и утврдио разлоге нефункционисања савета, Заштитник грађана израдио је Посебан извештај о саветима за међунационалне односе.

Оснивање савета за међунационалне односе је у интересу свих, сматра Заштитник грађана, јер се обезбеђује механизам који на локалном нивоу омогућава свим националним заједницама да заједно разматрају питања међуетничких односа и остваривања права националних мањина. Такође, заузимање заједничког мишљења и предлога свих националних заједница о некој одлуци скупштинских и извршних органа доприноси њеном квалитету, толеранцији и стању људских и мањинских права на локалном нивоу, где их грађани непосредно остварују.

Подаци прикупљени за потребе овог извештаја указују да је основни узрок нефункционисању ових тела, непрецизност закона. У циљу отклањања утврђених проблема и неправилности у пракси, као и унапређења положаја и функционисања савета за међунационалне односе, Заштитник грађана је упутио препоруке Министарству државне управе и локалне самоуправе да, пре свега, изменама и допунама одредбе чл. 98. наведеног закона ближе уреди појам националне равноправности, односно да закон прецизније уреди која су то питања која ова тела разматрају и појасни шта подразумева остваривање, заштита и унапређивање националне равноправности.

Заштитник грађана сматра да је потребно размотрити и остала отворена питања на која указује овај извештај како би се донела одлука о томе да ли се њихово решавање може обезбедити изменама и допунама закона, или је унапређење стања могуће постићи организовањем обука за представнике локалних самоуправа и за чланове савета за међунационалне односе.
Акционим планом за преговарачко Поглавље 23. Република Србија је преузела обавезу да спроведе активност и да промовише успостављање и делотворно функционисање савета за међунационалне односе на локалном нивоу у свим општинама са етнички мешовитим становништвом. Такође, препорука Комитета министара Савета Европе је дата и у погледу подстицања оснивања и делотворног функционисања савета.
Посебан извештај о саветима за међунационалне односе је припремљен уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Поступајући по препорукама НПМ-а, који функционише у оквиру Заштитника грађана, Окружни затвор у Новом Пазару лица, којима је одређено полицијско задржавање и прекршајно кажњавање, смешта одвојено од осталих категорија лица лишених слободе. У дисциплинском поступку, обавештење о праву на правну помоћ осуђеним лицима допуњено је подацима о службенику који им ту помоћ може пружити, а лица према којима се извршава дисциплинска мера упућивања у самицу свакодневно контролише лекар. Уведена је посебна евиденција о повредама лица лишених слободе и обезбеђено да приступ медицинској документацији има искључиво медицинско особље, као и да немедицинско особље не присуствује лекарским прегледима. Такође, Завод је са тужилаштвом и судом уредио прибављање писаног налаза и мишљења вештака који је извршио преглед и обдукцију тела лица које је у тренутку смрти било лишено слободе.

Поступајући по препорукама НПМ, Управа за извршење кривичних санкција је најавила расписивање тендера за набавку нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење и предузела мере у циљу додатног радног ангажовања службеника. Такође, прва група запослених је упућена на здравствену контролу, a у плану је да је сви радници прођу до краја године.

Истовремено, здравствена инспекција Министарства здравља обавестила је НПМ о резултатима инспекцијског надзора у коме је Заводу наложено прибављање решења о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

НПМ је посетио Окружни затвор у Новом Пазару 16. и 17. марта 2017. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење стања.

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи састао се данас делегацијом експертске мисије ЕК са чијим је представницима разговарао о спровођењу мера за унапређење положаја Рома и Ромкиња, садржаних у Акционом плану за Поглавље 23, у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године, као и у Оперативним закључцима семинара о инклузији Рома из 2015. године.

Опширније...,,За ефикасно спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња од изузетног значаја је Акциони план, који је у овом случају, и поред упозорења Заштитника грађана да је важно усвојити га кад и Стратегију, усвојен са годину и по дана закашњења у односу на предвиђени период његовог трајања. Због тога је практично и немогуће мерити ефикасност Стратегије и Акционог плана“, истакао је Сепи и додао да је важно и питање када ће орган надлежан за праћење примене Акционог плана постати оперативан.

Иако су сугестије Заштитника грађана у форми Мишљења на Нацрт овог документа у највећој мери прихваћене, Акциони план и даље садржи недовољно јасно дефинисане услове и критеријуме који би гарантовали извесност и правну сигурност да ће мере посвећене унапређивању положаја Рома и Ромкиња заиста и бити спроведене, што доводи у питање и могућност праћења њихове примене.

Заменик заштитника грађана је овом приликом, између осталог, истакао важност регулисања статуса ромских координатора у јединицама локалне самоуправе и њиховог запошљавања, решавање радно-правног статуса ромских здравствених медијаторки, на шта је Заштитник грађана више пута указивао, с обзиром да они, заједно са педагошким асистентима имају централно место у спровођењу Стратегије.

Опширније...Шесточлана делагација из Јужне Кореје, коју чине представници владиног сектора и контролних институција те државе, боравила је у дводневној посети Заштитнику грађана.

Вршилац функције Заштитника грађана Милош Јанковић упознао је госте из Кореје са надлежностима и овлашћењима институције Омбудсмана, као и са најчешћом тематиком највећег броја притужби грађана.

Опширније...Првог дана гости из Кореје разговарали су генералном секретарком Стручне службе Заштитника грађана Ољом Јовичић о месту и улози Заштитника грађана у правно-политичком систему Србије и уставном и законском оквиру рада Заштитника грађана.

Током састанка, корејска делегација информисала се о поступцима контроле које Заштитник грађана спроводи и о начину поступања по притужбама грађана.

 

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је потребне количине гардеробе и обуће за мигранте смештене у Прихватном центру у Босилеграду, а на огласној табли Прихватног центра истакнути су кућни ред и друге информације од значаја за мигранте, на језицима које они разумеју. У циљу обезбеђивања поверљивости података о здравственом стању миграната набављен је посебан плакар за чување медицинске документације, којем приступ имају искључиво здравствени радници. Ради заштите малолетних и других рањивих група миграната, Центар за социјални рад из Босилеграда одредио је стручног радника задуженог за обиласке Прихватног центра и стални контакт са службеницима Комесаријата.

Иако су сви мигранти који се налазе у овом Прихватном центру изјавили намеру да траже азил у Србији, Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да овде нема оних који су у поступку за добијање азила, нити који су заинтересовани да поднесу такав захтев.

НПМ посетио је Прихватни центар у Босилеграду 4. априла 2017. године, у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила. Након посете, надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.

Страна 10 од 332