a

Захваљујући финансијској подршци Дечјег фонда Уједињених нација (UNICEF) Заштитник грађана је у јуну 2016. године започео спровођење пројекта чији је циљ да додатно оснажи улогу ове институције у стварању предуслова за ефикасније остваривање права детета, са фокусом на унапређење инклузивног образовања, партиципације деце и заптите деце од насиља у школама. Пројекат ће трајати до краја 2017. године и за то време биће прикупљене различите врсте података у циљу утврђивања ефеката постојећих програма превенције насиља у школама и инклузивног образовања као и примене принципа партиципације деце у стварима које их се тичу. Те активности ће резултирати израдом и објављивањем посебних извештаја Заштитника грађана у овим областима који ће заједно са препорукама за унапређење бити упућени надлежним органима. У спровођењу пројекта биће активно укључен и Панел младих саветника Заштитника грађана као облик трајног учешћа деце у раду ове институције.