a

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију одбио је захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица детету Ф.Н.Л., иако је дете у ранијем периоду остваривало идентично право, утврдио је Заштитник грађана.

Обе инстанце одлучивања, Центар за социјални рад Бачки Петровац и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију доносили су, у периоду од 2011. до 2013. године, различите одлуке о остваривању права детета Ф.Н.Л., које су заснивали искључиво на налазима, мишљењима и оценама органа вештачења РФПИО - Дирекције Покрајинског фонда. Међутим, приликом последњег одлучивања, оба органа, су занемарила значајне недостатке у поступцима вештачења и налазима, мишљењима и оценама органа вештачења, а на основу којих је и донета коначна одлука. То се посебно односи на налаз, мишљење и оцене комисије лекара које нису одговарајуће специјалности у односу на болест детета.

Заштитник грађана је препоручио Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију да поништи решење којим се детету Ф.Н.Л. ускраћује  право на додатак за помоћ и негу другог лица, спроведе допунски поступак и донесе новo решење којим ће мериторно одлучити о захтеву. Заштитник грађана је затражио да другостепено вештачење обави комисија лекара - вештака одговарајуће или сродне специјалности у односу на основно обољење детета, као и да се уздржи од давања оцена о (не)постојању права, (нe)испуњености услова за примену прописа и свих других питања која нису стручног (медицинског) карактера. На крају, Заштитник грађана је Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију препоручио да центрима за социјални рад на територији АП Војводине упути инструктивни акт којим ће органе старатељства упутити на примену ове препоруке у свим сличним случајевима.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у обавези је да обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама у року од 60 дана од дана пријема препорука.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol