a

Информатор Заштитника грађана Републике Србије се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)) и упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа  („Службени гласник РС“, број 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Заштитник грађана Републике Србије у оквиру делокруга свога рада.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА


Овлашћенa лицa  за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја: 

Снежана Милић Милојевић, виши саветник у стручној служби Заштитника грађана
Оља Јовичић, генерални секретар стручне службе Заштитника грађана
Биљана Павловић, в.д. помоћника генералног секретара стручне службе Заштитника грађана

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

e1