a

Контролом законитости и правилности рада Института за онкологију Војводине у Сремској каменици и Министарства здравља Републике Србије, републички Заштитник грађана утврдио је низ пропуста у организовању допунског рада ради лечења од малигних болести.

Заштитник грађана утврдио да је Институт за онкологију Војводине организовао лечење домаћих осигураника од малигних обољења кроз допунски рад у Радиолошкој клиници иако је то лечење обухваћено обавезним здравственим осигурањем и за њега Институт има обезбеђене здравствене раднике. Институт је oтпочео са обављањем допунског рада пре него што је добио неопходну сагласност надлежног органа (Министарства здравља), а са појединим запосленим на Радиолошкој клиници закључио је уговоре о обављању допунског рада упркос чињеници да им је, због штетности услова рада, признато право на скраћено радно време.

Републички омбудсман утврдио је и да је Министарство здравља Републике Србије накнадно дало сагласност Институту за онкологију Војводине за План допунског рада, иако тај План обухвата пружање здравствених услуга у Радиолошкој клиници домаћим осигураницима, а те услуге обухваћене су обавезним здравственим осигурањем и Институт за њихово пружање има обезбеђене здравствене раднике. Утврђено је и да је здравствени инспектор Министарства здравља уочио неке од неправилности, али да о њима није обавештен оснивач Института – Аутономна покрајина Војводина, нити су предузете делотворне мере ради њиховог отклањања. Такође, Министарство је Институту дало сагласност на План допунског рада, а да при том није утврђивало да ли Институт испуњава прописане услове.

Заштитник грађана препоручио је Покрајинском секретаријату за здравство да размотри тежину утврђених пропуста и одлучи о евентуалној одговорности руководства Института за онкологију Војводине, и о томе обавести Министарство здравља и Заштитника грађана.

Заштитник грађана препоручио је Министарству здравља Републике Србије да донесе нову одлуку о плану допунског рада у Институту и да достави резултате свих инспекцијских надзора оснивачу Института – Аутономној покрајини Војводина, односно Покрајинском секретаријату за дравство. Заштитник грађана затражио је од Министарства здравља да убудуће проверава испуњеност услова за организовање допунског рада, а не да онима који траже сагласност препушта да сами утврђују да ли испуњавају прописане услове.

Од Института за онкологију Војводине Заштитник грађана је затражио да допунски рад, ако га убудуће организује, обавља искључиво ради пружања додатних здравствених услуга или здравствених услуга за које Институт нема обезбеђене (у радном односу) одговарајуће здравствене раднике. При томе допунски рад ни на који начин не сме одлагати или ометати пружање услуга обухваћених обавезним здравственим осигурањем, нити сме бити обављан на штету здравља, других права и оправданих правних очекивања пацијената, осталих грађана и запослених у Институту.

Такође, Заштитник грађана затражио је од Института да обустави сваки евентуално покренути поступак и да не позива на одговорност било ког запосленог због тога што је указивао на неправилности у раду Института које су утврђене, већ да их на сваки подобан начин заштити од евентуалних штетних последица, односно да предузме све потребне и расположиве мере да такве последице отклони, уколико су већ наступиле.

Заштитник грађана је утврдио да су непоштовањем закона у Институту за онкологију у Сремској каменици оштећени  и лекари специјалисти радиологије чије је здравље допунским радом могло бити угрожено, с обзиром да због опасности од зрачења раде скраћено радно време. За пружање услуга радиотерапије које су у току допунског рада пружали осигураницима Републичког завода за здравствено осигурање њима није  испаћена новчана надокнада.

Током вишемесечног поступка контроле, овлашћена лица стручне службе заштитника грађана вршила су надзор у Институтуту за онкологију Војводине, уз пуну сарадњу руководства и запослених у Институту. Пуна сарадња остварена је и са Министарством здравља, које је доставило сва потребна обавештења и документе, а заштитник грађана Саша Јанковић је са резултатима надзора упознао министра Томицу Милосављевића, који је најавио брзо спровођење препорука и отклањање неправилности.

(Целовит текст Утврђења и препоруке Заштитника грађана доступни су на сајту Заштитника грађана www.zastitnik.rs)