a

Видљиви су напори државних органа Републике Србије да обезбеде што виши степен заштите права детета, нарочито на нормативном плану, али када се  добро скројене норме и мере политике преточе  на конкретан случај, уочавају се недостаци. То свакодневно констатује Заштитник грађана поступајући по притужбама грађана или по сопственој иницијативи штитећи права деце од незаконитог или неправилног рада органа управе.

У протеклој години највећи изазови десили су се у области образовања, увођењем инклузије као једног од водећих начела, позитивног корака у овој области. Упркос томе, приликом укључивања деце са неком врстом сметњи у развоју у редовно образовање констатовани су  отпори како од појединих просветних радника неспремних да буду права подршка тој деци, тако и од најшире јавности.

Случајеви насиља над децом, па чак и најекстремније форме сексуалног искоришћавања, били су знатно приустнији у медијима, упозоравајући нас да нисмо довољно учинили да децу заштитимо од тих врсти насиља.

Заштитник грађана упозорава на хитност у решавању потреба најугроженије групације деце у Србији, деце са инвалидитетом или неком сметњом у развоју, деце без родитељског старања, деце у институцијама, деце ромске националности и деце која живе у сиромашним породицама.

У жељи да посебно нагласи значај заштите права детета на свим нивоима, Заштитник грађана је поводом 20. новембра, Светског дана детета, који се ове године обележава у знаку прославе 20 година од ступања на снагу Конвенције о правима детета, упутио писмо Министарству за људска и мањинска права и Министарству спољних послова да, у име државе Србије и у оквиру својих надлежности, дају допринос у изради што квалитетнијег текста Опционог протокола на Конвенцију о правима детета, којим би се уредила процедура обраћања Комитету за права детета у случају кршења права детета на националном нивоу.

Усвајање овог Опционог протокола  Конвенција о правима детета, попут осталих инструмената за унапређења људских права, биће обогаћена процедуром за обраћање и разматрање жалби. Тиме би се на најбољи начин обележиле две деценије примене Конвенције о правима детета и дале додатне гаранције заштите права деце у највећем броју земаља света.