a

Заштитник грађана Саша Јанковић утврдио је пропусте Министарства за људска и мањинска права који су нарушили самосталност националних савета као представничких тела националних мањина и погодовали кршењу права грађана на заштиту података о личности у вези са уписом у посебне бирачке спискове националних мањина.

Републички омбудсман донео је препоруке којим се од Министарства тражи да доследније примењује Закон о националним саветима националних мањина, али да иницира његове допуне. Тим допунама потребно је ојачати гаранције легитимитета националних савета као представничких тела националних мањина, али и њихове самосталности, односно заштите од неоправданог задирања државе у њихов рад.

Заштитник грађана препоручио је министру за људска и мањинска права да стави  ван снаге пословнике о раду конститутивних седница националних савета које је донео без изричитог овлашћења у закону и да измени Упутство о упису у посебан бирачки списак националних мањина, чију је примену у пракси пратио низ злоупотреба.

Заштитник грађана оценио је да је потребно да буду утврђени минимални услови за одржавање конститутивне седнице савета националних мањина, јер је то једна од мера којима се гарантује легитимитет савета у интересу правилног представљања националне мањине, али и да је те услове неопходно прописати законом, а не оставити на процену Министарству или самом министру.

Заштитник грађана је поступак контроле покренуо после информација о неправилностима које је добио од Повереника за информације од јавноз значаја и заштиту података о личности, Поверенице за заштиту равноправности, Министарства унутрашњих послова, као и од грађана и јавности.

Министарство за људска и мањинска права је, у складу са законом, дужно да Заштитника грађана најкасније у року од 60 дана обавести о спровођењу препорука.

Интегрална верзија акта Заштитника грађана о којим су утврђени пропусти и дате препоруке за њихово отклањање доступна је на сајту Заштитника грађана www.zastitnik.rs, у рубрици „Мишљење, препоруке и ставови“.