a

Заштитник грађана  поднео је  Одбору за просвету Народне скупштине Републике Србије иницијативу за подношење амандмана на  чланове 13., 17. и 25. Предлога закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Амандмани Заштитника грађана имају пре свега за циљ да заштите достигнути ниво остварених права детета, тако што би се задржала или минимално модификовала садашња законска решења.

Осим што снижавају достигнуте стандарде у заштити права детета поједина  решења,  која се нуде у изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, у супротности су са  обавезама Републике Србије да стално унапређује положај  деце и остваривање њихових права које је наша држава преузела ратификацијом Конвенције о правима детета и других међународних правних инструмената.

Ово се посебно односи  на  предложено законско решење  да школа мора да води васпитно дисциплински поступак према ученику који изврши теже повреде обавеза чиме се практично стављају ван снаге могућности васпитног рада са ученицима утврђени Посебним протоколом о заштити деце  и ученика од насиља, злостављања и занемаривања и начину поступања  установе у случају насиља, занемаривања или злостављања детета.

 Заштитник грађана сматра  да би усвајањем предложених решења  активности школе  у случају ексцеса биле, уместо пружања помоћи  и подршке ученику, сведене искључиво на кажњавање. Предложеним амандманима Заштитник грађана инсистира да у случају покретања дисциплинског поступка  све предузете мере  морају бити засноване на сходној примени Закона о управном поступку, начелима поступања у најбољем интересу детета.