a

Службени аутомобили Републике Србије додељују се на коришћење без јасног правног основа и писаних критеријума, чиме се крше принципи добре управе и отварају могућности за злоупотребе и нерационално коришћење државне имовине на штету грађана, утврдио је Заштитник грађана у поступку контроле правилности рада Управе за заједничке послове републичких органа који је водио од априла 2008. године.

Заштитник грађана је о томе обавестио Владу Републике Србије и предложио јој да у најкраћем року донесе пропис којим ће бити утврђени критеријуми за коришћење државних аутомобила. Истовремено, омбудсман је Владу, која именује руководство Управе за заједничке послове републичких органа, обавестио да одговорни у том државном органу од 2. априла 2008. године нису омбудсману доставили податке о службеним аутомобилима којима Управа располаже, функционерима и државним службеницима који их користе и критеријумима за доделу возила. Тиме су прекршили Закон о Заштитнику грађана који органе управе и запослене у њима обавезује да омбудсману, у року који он одреди, пруже све податке од значаја за поступак који води, односно који су потребни за остварење циља његовог превентивног деловања и то без обзира на степен тајности тих података.

Транспарентно и одговорно поступање по прописима, у коме нема места за самовољу један је од основних елемената добре управе за коју грађани плаћају и коју с правом очекују, па и у стварима које се тичу располагања државном имовином. Према Уставу Републике Србије и Закону о Заштитнику грађана, републички омбудсман стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права, али, такође, контролише законитост и правилност рада органа државне управе, републичког јавног правобранилаштва и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења. Од контроле омбудсмана Уставом су изузети само Народна скупштина, председник Републике, Влада, Уставни суд, судови и тужилаштва, али је влада дужна да разматра иницијативе које јој Заштитник грађана поднесе.