a

У поступку контроле рада Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете и науке и Националног просветног савета, Заштитник грађана је утврдио низ неправилности приликом давања стручне оцене о уџбенику за oсновну школу, по захтеву Привредног друштва за издавачку делатност из Београда.

Заштитник грађана указује  да је поступак оцене квалитета рукописа уџбеника и одобравања уџбеника за употребу оптерећен бројним неправилностима, од недостатка правила поступка оцене квалитета рукописа, до самовољног поступања руководиоца органа у чијој је надлежности да обезбеди правилно, непристрасно и пре свега стручно оцењивање материјала из којих ће учити ученици основних и средњих школа у Србији. Арбитрарно  и необјективно поступање органа управе, уз кршење законом прописанe процедуре, није само нарушило начела законитости и правилности, већ је довело у питање кредибилитет и професионални интегритет стручњака који су оцене дали и органа који су на основу тих оцена одлучивали.

Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Министарству просвете и науке и Националном просветном савету препоручено је доношење прописа којима ће се уредити начин и поступак стручног оцењивања квалитета рукописа уџбеника, утврђивање одговорности за учињене пропусте, повраћај новчаних средстава издавачу и усаглашавање будућег поступања са начелима законитости, правичности и правилног административног понашања.

Ове државне институције у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.