a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду градских управа градова Ниша, Врања и Јагодине које се огледају  у невршењу послова из надлежности органа управе.

Управа за грађанска стања и опште послове града Ниша, Секретаријат за општу управу града Врања – Матична служба Гњилане и Градска управа града Јагодине – Одељење за управу – Матична служба за општине Ђаковица и Дечани нису сагласно закону, по упису грађана у матичну књигу рођених, доставиле извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, већ су упутиле грађане да сами подносe захтев полицијским станицама, како би остварили ово право.  Овакво поступање поред тога што представља крајње некоректно понашање према грађанима, у великој мери је отежало већ довољно комплексан поступак остваривања права на лична документа.

Заштитник грађана је овим градским управама, у конкретним и свим наредним случајевима, наложио извршење обавеза из Закона о јединственом матичном броју грађана, односно, да се службеним путем обрате надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја.  Уједно, сматра Заштитник грађана, неопходно је да начелници градских управа обезбеде примењивање одредби Закона о јединственом матичном броју грађана у делу који прописује обавезе надлежног органа који води матичне књиге, како би се спречило евентуално даље кршењe права грађана на добијање јединственог матичног броја.

Ове градске управе у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.