a

Заштитник грађана је утврдио да је Републички фонд ПИО Филијала Бор грубо прекршио правила управног поступка и тиме угрозио право грађанке, притужиље, на добру управу, ефикасно поступање органа, на одлуку засновану на закону и  правно средство.

Пропуст РФ ПИО Филијале Бор, закључио је Заштитник грађана, огледа се у недостављању неопходног налаза, оценe и мишљења лекара, вештака, Центру за социјални рад у Неготину, као надлежном органу за одлучивање, по основу поднетог захтева за признавање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица. Уместо тога, Филијала је упутила обавештење грађанки, притужиљи,  да не испуњава услове за признавање права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, чиме је, између осталих,  ускратила и право на правно средство.

Заштитник грађана је наложио Филијали Бор да у конкретном случају, без одлагања, достави неопходни налаз, оцену и мишљење Центру за социјални рад у Неготину, а грађанки, притужиљи, извињење у писаној форми. Руководству Филијале је препоручено да предузме све организационе и друге мере како би се убудуће поступало правилно и законито у најбољем интересу корисника услуга, као и да све запослене, који спроводе управни поступак, упозна са Препоруком Заштитника грађана.

Филијала Бор је у обавези да обавести Заштитника грађана у року од 30 дана о поступању, уз доказ да је мишљење органа вештачења достављено Центру за социјални рад у Неготину, а извињење притужиљи.