a

У поступку контроле законитости и правилности рада Казнено – поправног завода Пожаревац – Забела Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, Заштитник грађана је утврдио пропуст у раду који се огледа у нарушавању психичког и физичког интегритета осуђеника А.Б.

Заштитник грађана је утврдио да је осуђеник А. Б. био изложен тортури од стране службених лица у Казнено – поправном заводу Пожаревац - Забела, да повреде нису биле евидентиране у службеним књигама, да о томе није био обавештен управник затвора, као и да,  поред видљивих физичких повреда, није прегледан од стране лекара.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана је Казнено - поправном заводу Пожаревац наложио предузимање свих расположивих мера ради утврђивања одговорности службених лица због извршеног насиља према осуђенику А.Б., неевидентирањa нанетих телесних повреда, необавештавања управника завода о извршеној тортури, као и непружања здравствене заштите.

Казнено – поправни завод Пожаревац - Забела ће у будућем поступању, препоручио је Заштитник грађана, штитити право свих лица лишених слободе на неповредивост психичког и физичког интегритета и предузети све расположиве мере да спречи настанак тортуре или било ког другог облика злостављања. У будућем поступању овај завод ће такође евидентирати сваки појединачни случај наношења телесних повреда лицима лишеним слободе, о томе без одлагања обавестити управника завода, а повређено лице одмах одвести на на преглед код лекара.

Казнено - поправни завод Пожаревац - Забела у обавези је да у року од у 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци.

Заштитник грађана је обавестио Вишег јавног тужиоца у Пожаревцу о прикупљеним подацима у поступку контроле законитости и правилности рада Казнено – поправног завода Пожаревац – Забела.