a

Заштитник грађана утврдио да је неправилним поступањем Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, одређени број осуђених са тешким менталним поремећајима смештен у заводе за извршење кривичних санкција у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман, чиме су им повређена права на здравствену заштиту.

У поступку континуираног и системског прикупљања, провере и обраде података, Заштитник грађана је посетио велики број завода за извршење кривичних санкција и у разговорима стручног лица из тима Заштитника грађана са осуђенима са тешким менталним поремећајима, утврдио низ неправилности: непостојања раније и нестручно вођење постојеће психијатријске документације, неадекватне описе психичког стања, нередовне психијатријске прегледе, лечење искључиво фармакотерапијом, често некоригованом.

Заштитник грађана је Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде упутио препоруку да се осуђени са тешким менталним поремећајима који су смештени у заводима са неодговарајућим условима за њихово лечење и третман, без одлагања упуте у Специјалну затворску болницу, у неку другу одговарајућу здравствену установу, или преместе у завод за извршење кривичних санкција у коме постоје одговарајући услови. Такође, препоручио је да се у складу са расположивим могућностима, у појединим заводима формирају посебна одељења у којима ће постојати услови за одговарајуће лечење и третман осуђених са тешким менталним поремећајима.

Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци.