a

У поступку контроле правилности и законитости рада Инспектората за рад, Заштитник грађана је утврдио неправилности у раду које се огледају у неодговарању на поднету притужбу грађанина и неједнаким поступањем према грађанима у истој правној ситуацији чиме су прекршена права грађанина, као и принципи добре управе.

Заштитник грађана је препоручио Инспекторату за рад да  без одлагања размотри притужбу грађана који се обратио овој институцији и да му након сагледавања свих навода притужбе достави писани одговор уз извињење за начињени пропуст. Инспекторат за рад ће у свом будућем раду, каже се у препорукама  Заштитника грађана, ажурно и благовремено размотрити сваку представку која му је достављена, обавестити грађанина о свом ставу, као и евентуалном даљем поступању. Такође, Инспекторат за рад ће убудуће по пријавама грађана у области рада и радних односа поступати према грађанима на доследан начин, односно, подједнако према свим грађанима у истој правној ситуацији.

Инспекторат за рад у обавези је да у року од 60 дана Заштитника грађана обавести о поступању по препорукама.