a

Заштитник грађана упутио je препоруке Граду Новом Пазару и општинама Пријепоље, Сјеница и Тутин, чија спровођења треба да омогуће доследну примену Уставом зајамченог права националних мањина на очување посебности. Поштовање Законом утврђене обавезе да у равноправну службену употребу уведу и језик и писмо националне мањине, поменуте јединица локалне самоуправе, поред тога што су измениле своје статуте, морају да обезбеде и друге услове како би се називи органа која врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица као и други топоними исписивали и на језику бошњачке националне мањине, према њеној традицији и правопису, а сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама.