a

Заштитник грађана је након спроведених поступака контроле законитости и правилности рада више органа управе, а на основу већег броја притужби родитеља деце са тешкоћама у развоју, дао мишљење о степену остваривања права деце са сметњама у развоју у образовању.

Процес инклузије деце са сметњама у развоју у систем образовања, односно остваривање  њиховог права на једнако доступно и квалитетно образовање, оптерећени су бројним слабостима,недореченостима и проблемима, пре свега, услед недостатка одговарајућих правила и стандарда у пружању додатне подршке у образовању. Другу групу недостатака представља непрецизност постојећих прописа и њихова непотпуна примена, као  и постојање бројних предрасуда и стереотипа у односу на школовање деце са сметњама у развоју у систему општег образовања и њихов живот у заједници, истакнуто је у Мишљењу Заштитника грађана.

Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству здравља да у сарадњи са Министарством правде и државне управе уреде низ питања које се односе на остваривање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју у систему образовања, обезбеде обуку запослених и руководилаца у школама и предузму мере ради јачања улоге Републичке мреже за подршку инклузивном образовању.