a

Због недостатка јасних правила о надлежности Града и градских општина у пружању мера и услуга додатне подршке деци са сметњама у развоју у образовном процесу, начина финансирања ових мера/услуга, начина организације рада и контроле рада интерресорних комисија, деца са тешкоћама у развоју остала су ускраћена за мере додатне подршке, предвиђене одговарајућим прописима.

Заштитник грађана препоручио је Градској управи града Београда да предузме мере ради обезбеђивања благовремености, ефикасности, законитости и континуитета рада интерресорних комисија, остваривање препоручених мера подршке, прикупљање потребних података, као и да предложи доношење одговарајућих градских прописа које ће уредити надлежности Града и градских општина у овој области.