a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Градска управа града Београда - Секретаријат за образовање и дечју заштиту предузео је низ активности усмерених на реорганизацију интерресорних комисија у складу са прописима о надлежности Града Београда и његових градских општина, начина рада ових комисија и успостављање механизама контроле, као и обезбеђивања финансијских средстава за рад интерресорних комисија и услуге додатне подршке и помоћи детету и ученику.

Градска управа града Београда - Секретаријат за образовање и дечју заштиту је показала висок степен посвећености имплементацији инклузивног принципа у образовни систем. Заштитник грађана дели очекивања Градске управе града Београда - Секретаријат за образовање и дечју заштиту да ће по препорукама поступити и надлежна министарства у чијој је надлежности нормативно уређење додатне подршке детету и ученику, поступци процене потреба детета, као и правни оквир за финансирање рада интерресорних комисија и услуге додатне подршке детету и ученику.