a

Најновијим изменама Закона о државним службеницима, усвојеним у Народној скупштини Републике Србије (22. 12. 2008.) државни службеник на положају може бити разрешен функције и на основу јавне препоруке Заштитника грађана. Тиме је остварена сврха иницијативе коју је је Заштитиник грађана упутио Министарству за државну управу и локалну самоуправу ради усклађивања Закона о државним службеницима и Закона о заштитнику грађана. Министарство је поменуту иницијативу  уврстило у предлог Закона о изменама и допунама Закома о државним службеницима која је усвојена у Скупштини Србије. Усвајањем иницијативе Заштиника грађана  усклађен је Закон о државним службеницима са Законом о Заштитнику грађана у делу који се односи на доследно остваривање надлежности Заштитника. Наиме, према члану 20 став 1. Закона  о заштитнику грађана, „Заштитник је овлашћен да јавно препоручи разрешење функционера који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског поступка против запосленог у органу управе који је непосредно одговоран за учињену повреду и то ако из поновљеног понашања функционера или запосленог произилази намера да одбију сарадњу са Заштитником грађана или ако се  утврди да је учињеном повредом грађанину причињена материјална штета већих размера“. Измењеним  чланом 78. Закона о државним службеницима државни службеник се разрешава с положаја ако му радни однос престане поред осталог и због “тога што је  орган или тело надлежно за постављења државног службеника прихватило јавну препоруку Заштитника грађана за његово разрешење...“