a

Геронтолошки центар „Шабац“ у Шапцу поступио је по препорукама тима Националног превентивног механизма (НПМ) које се односе на унапређење смештајних услова, смањење броја корисника у појединим собама, интензивирање програмских активности према зависним корисницима и успостављање евиденција о притужбама, молбама и жалбама корисникa. 

Након посете Геронтолошком центру „Шабац“, у децембру 2014. године, тим НПМ је сачинио Извештај о посети са осам препорука и упутио их овој институцији и надлежном министарству.