a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана Полицијска управа (ПУ) Прокупље свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима задржаних лица и омогућава им да изврше увид у записник о задржавању. Медицинска документација о прегледу задржаних лица више се не улаже у предмете о задржавању, а у циљу објективног сагледавања и правилне оцене оправданости употребе средстава принуде, прибављају се писане изјаве лица над којим је употребљено средство принуде у вези са околностима употребе средстава принуде и настанка евентуалних повреда.

ПУ Прокупље је у извесној мери унапредила материјалне услове у просторијама за задржавање, тако што је појачано вештачко осветљење и побољшана хигијена у овим просторијама. Такође, у циљу предузимања даљих активности за потпуну имплементацију препорука, које захтевају већа финансијска средства, ПУ Прокупље је упутила дописе Дирекцији полиције и Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова – Управи за заједничке послове. Просторија у ПС Куршумлија, за коју је у Извештају о посети констатовано да је потпуно неусловна, избачена је из употребе, а задржавање лица се спроводи у другим полицијским станицама у саставу ПУ Прокупље.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Прокупље у јуну 2015. године, сачинио Извештај о посети са 13 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.