a

Заштитник грађана поздравља настојања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да подстакне поступања по препорукама које је упутио Фонду ПИО, ради отклањања грешака у раду Фонда ПИО и превазилажења проблема који се појављују у раду ове организације.

Министарство је, као ресорно за област пензијског и инвалидског осигурања и као орган надлежан за надзор над законитошћу рада и аката Фонда ПИО, у два наврата разговарало са представницима Заштитника грађана о извршењу препорука, а остављен је и додатни рок да Фонд ПИО одговори на који начин ће те препоруке извршити.

 Разговарало се, такође, о неправилној примени члана 114е ЗПППА, у периодима када је та одредба била на снази, од 31. маја 2013. до 31. децембра 2015. године. Овом одредбом је била прописана застарелост права на утврђивање, наплату и повраћај јавних прихода па и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у апсолутном року од 10 година, а Републички фонд није вршио обрачун дуга за неуплаћене доприносе уз примену наведене одредбе.

Имајући у виду показану иницијативу и мотивисаност, као и позитивне ефекте одржаних састанака, Заштитник грађана оцењује да је поступање Министарства за сваку похвалу и да представља корак напред у сарадњи ова два органа, као и пример који би и остали органи државне управе требало да следе у свом раду.