a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, а на основу Извештаја Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Полицијска управа Крушевац свим лицима задржаним по основу ЗКП-a уручује писано обавештење о правима предвиђеним новим Закоником о кривичном поступку и Упутством о поступању према доведеним и задржаним лицима.

Решење о задржавању и друга релевантна документација даје се лицима да држе код себе док траје мера задржавања, а примерак потписаног решења о задржавању улаже се у предмет задржаног лица. Почетак задржавања лица, сходно препорукама Заштитника грађана, рачуна се од момента када је лице лишено слободе, односно када је приступило по позиву у просторије полиције.

Полицијски службеници ПУ Крушевац више не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим када лекар који врши преглед то затражи, а свако присуство лекарском прегледу задржаног лица, полицијски службеник писмено констатује. У свом будућем поступању полицијски службеници ПУ Крушевац сачињаваће записник о задржавању за лица која се задржавају по основу ЗКП-а, а прибављаће се и писане изјаве лица над којима су примењена средства принуде у циљу што објективније оцене о оправданости и правилности употребе средстава принуде.

ПУ Крушевац предузела је мере и побољшала вештачко осветљене у просторијама за задржавање, а на видљивом месту унутар просторија поставила је и обавештење да су просторије под видео надзором. Како би испунила и препорука које се односе на адаптацију и реновирање просторија за задржавање у полицијским станицама, а које захтевају додатна финансијска улагања, ПУ Крушевац се обратила Министарству унутрашњих послова.

Посета ПУ Крушевац и полицијским станицама је обављена у фебруару 2016. године.