a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Oпшта болница Суботица усвојила је процедуру физичког спутавања пацијената и учинила је доступном свим медицинским радницима Службе за психијатрију. На стручном колегијуму Службе за психијатрију детаљно је размотрен и усвојен текст Извештаја о посети Заштитника грађана са свим препорукама и сугестијама.

Сектор за инспекцијске послове Министарства здравља, обавестио је Заштитника грађана да је здравствени инспектор Одељења за здравствену инспекцију обавио ванредни инспекцијски надзор Опште болнице Суботица и у складу са својим овлашћењима, као и на основу Извештаја Националног механизма за превенцију тортуре, донео решење којим је наложено отклањање утврђених недостатака у овој здравственој установи.

Заштитник грађана је, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, посетио Општу болницу Суботица – Службу за психијатрију 24. и 25. марта 2016. године, након чега је достављен Извештај о посети са препорукама за отклањање утврђених недостатака.