a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Управа за извршење кривичних санкција ће унапредити обуку службеника завода у оквиру наставне теме „Родна равноправност“. Циљ обуке је да се запослени у заводима додатно едукују у Центру за обуку и стручно оспособљавање у области стандарда и принципа једнакости и недискриминације у односу на сексуалну оријентацију и родни идентитет.

Казнено-поправни завод у Београду – Падинска Скела ће побољшати материјалне услове у објекту за смештај прекршајно кажњених лица и предузимати посебне мере заштите од дискриминације трансродних особа.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 21. јуна 2016. године посетио Казнено-поправни завод у Београду – Падинска Скела, у циљу праћења поступања према трансродним лицима лишеним слободе, о чему је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака. Том приликом обављени су разговори са две трансродне жене које су у овом заводу издржавале казну затвора изречену за прекршај.

panel flajer