a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор у Смедереву је организовао пријем и слање писмених пошиљки лица лишених слободе на начин којим ће се поштовати поверљивост преписке. Прекинута је пракса да у истим спаваоницама бораве лица којима је одређена примена посебне мере - смештај под појачаним надзором и лица којима ова мера није одређена. Од нарочитог значаја за превенцију злостављања је да је Завод почео да води Књигу повреда, у којој ће се евидентирати све запажене повреде лица лишених слободе, да ће повреде бити фотографисане, као и да ће у лекарске извештаје, сачињене након примена мера принуде, бити унети и наводи лица према којима је мера примењена са мишљењем лекара о повезаности примењене мере и насталих повреда.

Набављени су ЕКГ апарат, инхалатор и пулсни оксиметар, док се здравствени картони лица лишених слободе воде уредно, што је потврдио и здравствени инспектор Министарства здравља, који је, по препоруци Заштитника грађана, извршио инспекцијски надзор у овом Заводу. Након инспекцијског надзора, Завод је потписао Уговор са Општом болницом у Смедереву, како би ова установа лицима лишеним слободе омогућила услуге лекара специјалисте психијатра и праћење њиховог здравственог стања током 24 часа. Здравствени инспектор је утврдио да су испуњени законом прописани услови за рад и обављање одређених послова здравствене делатности у амбуланти Завода, а у току је опремање просторије за ординацију лекара.

Такође, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила Заштитника грађана да ће током октобра 2016. године бити расписан тендер за набавку униформи за припаднике Службе за обезбеђење.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 11. јула 2016. године посетио Окружни затвор у Смедереву, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.