a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, ПУ Ниш и полицијске станице у њеном саставу ће свим задржаним лицима уручивати писано обавештење о правима задржаних лица. У складу са упућеном препоруком, на лекарски преглед спроводиће се сва лица која показују знакове тежег тровања алкохолом (преко два промила). Такође, прибављаће писане изјаве лица над којима су примењена средства принуде у вези са околностима употребе средстава принуде и настанка евентуалних повреда, у циљу потпунијег увида у све околности случаја, како би се оцена о оправданости и правилности средстава принуде могла дати на што објективнији начин.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да ће Сектор за људске ресурсе, Одељење за стручно образовање и обуку, узети учешће у изради плана и програма обуке полицијских службеника о поступању према лицима са менталним сметњама. Дирекцији полиције упућен је предлог да се извештаји НПМ о посетама полицијским станицама доставе радним групама које тренутно раде на изради подзаконских аката којим би се ближе уредила област полицијског поступања.

Заштитник грађана, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, посетио је ПУ Ниш у априлу 2016. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама.