a

Градоначелник Градске управе града Ниша је Заштитнику грађана својим дописом доставио је 10. августа 2018. године изјашњење о предузетим мерама Градске управа града Ниша – Секретаријата за примарну здравствену заштиту у циљу поступања по препорукама из Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама.

Савет за здравље Града Ниша је упознат са Посебним извештајем Заштитника грађана, а у оквиру Савета је формирана радна група за здравствену заштиту маргинализованих група, укључујући и ромску популацију, чији је превасходни циљ у раду обављање континуираног информисања припадника маргинализованих група о здравственој заштити која подразумева и заштиту репродуктивног здравља.

b_300_0_16777215_00_images_Prijamgradjana1.jpegУ оквиру активности „Отворена врата“, данас је двадесет и четворо грађана разговарало са заштитником грађана Зораном Пашалићем и притужило се на рад органа јавне власти, наводећи да су им због њиховог лошег  рада  угрожена права или да нису у могућности да их остваре. Притужбе су се односиле на непоштовање принципа добре управе, повреду социо-економских права, као и неефикасан рад судова.

b_300_0_16777215_00_images_Prijemgradjana2.jpegТоком кампање „Отворена врата“ неколико стотина грађана из целе Србије затражило је разговор са заштитником грађана Зораном Пашалићем, који је због великог броја оних који траже пријем, поред редовних, увео и ванредне месечне пријеме.

У оквиру данашњег редовног пријема, осмог од почетка године, Пашалић је саслушао грађане који су се јавили на јучерашњи позив Заштитника грађана како би указали на евентуалне пропусте у поступању ове институције по њиховим притужбама. У разговору са тим грађанима Пашалић је рекао да ће све примедбе бити сагледане у циљу исправљања евентуалних пропуста у раду.

Поводом актуелне јавне расправе и доступних информација о законитости и сврсисходности оверавања уговора о промету непокретности за које није издата грађевинска или употребна дозвола, односно непокретности код којих је у току поступак озакоњења, Заштитник грађана указује да недостатак поменутих дозвола не представља препреку за закључење и оверу уговора о продаји непокретности. То изричито предвиђа члан 4а Закона о промету непокретности којим је прописана обавеза јавног бележника да упозори уговорне стране на чињеницу да није издата грађевинска, односно употребна дозвола и да то упозорење унесе у купопродајни уговор приликом овере. Једино ако уговорне стране не прихвате да се унесе упозорење у уговор, јавни бележник је дужан да одбије да изврши оверу.

Заштитник грађана овом приликом апелује на све грађане који се суоче са извесним дилемама и недоумицама у погледу поступања јавних бележника да се притужбама обрате Јавнобележничкој комори Србије и Министарству правде. Уколико се за тим укаже потреба, Заштитник грађана ће на основу својих контролних овлашћења, као и на основу овлашћења превентивног деловања и сарадње, пружити свој пуни допринос успостављању правне сигурности у овој области. Уколико оцени да је у циљу боље, веће или брже заштите права грађана на безбедност и мирно уживање имовине нужно усаглашавање и измена важећих прописа, Заштитник грађана упутиће надлежним органима одговарајућу иницијативу.

Поводом данашње трагедије у којој је живот изгубио радник на градилишту у центру Београда, само пар дана након погибије двојице радника у Народној библиотеци, заштитник грађана Зоран Пашалић поново апелује на надлежне органе да у складу са законом обезбеде потпуну заштиту и безбедност радника на раду.

Људски живот је неприкосновен, истиче Пашалић и додаје да у обављању посебно ризичних послова, не сме бити пропуста послодавца који на било који начин могу угрозити здравље, живот и право радника на безбедне услове рада. Сведоци смо да и најмање грешка у систему заштите лица и имовине може довести до фаталног исхода и губитка људског живота, што захтева појачану контролу надлежних служби на местима која могу угрозити живот радника.

Заштитник грађана ће тражити изјашњења државних органа у случају погибије радника како би утврдио пропусте који су довели до ове несреће и иницирао мере за унапређење безбедности и заштите радника у свим сегментима радног процеса.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је увидом у акте предмета за период од оснивања ове институције констатовао велики број дописа грађана који су исказали незадовољство поступањем ове институције по њиховим притужбама и осталим обраћањима.

Након што је прегледао све акте и издвојио ургенције, Пашалић је почео са пријемом незадовољних притужиоца како би се евентуални пропусти исправили у циљу заштите права и слобода грађана пред органима јавне власти.

Заштитник грађана позива све притужиоце који сматрају да поступак по њиховој притужби није спроведен у складу са начелима добре управе, односно да није ефикасно и стручно спроведен, те да наводи из притужбе нису сагледани на независан и непристрасан начин, да се обрате Стручној служби Заштитника грађана како би се поновним увидом у предмет утврдили евентуални пропусти овог органа.

Трагична погибија двојице радника услед удисања отровних материја из противпожарног система у Народној библиотеци у Београду упозорава да су недовољно развијена свест надлежних органа, али и читавог друштва о значају безбедности радника, као и заштити радника на раду и даље узроци оваквих несрећних догађаја, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић.

Држава гарантује потпуну безбедност и заштиту радника на радном месту и свако угрожавање и кршење тих права мора бити најстроже санкционисано, наглашава заштитник грађана. Права, обавезе и одговорност у вези са безбедношћу радника гарантовани су законима, а уређују се и посебним колективним уговорима, те посебним актима послодаваца. Надаље, сви учесници у радном процесу морају бити информисани о својим правима и обавезама, посебно у ситуацијама када су угрожени људски животи и имовина.

У овом случају питање надлежности и одговорности државних органа у систему заштите имовине и лица, те примена законских мера представљају кључно полазиште за поступање, закључује Пашалић и додаје да ће од надлежних затражити изјашњења из њиховог делокруга рада како би се утврдили пропусти који су довели до погибије радника. Он такође очекује да ће околности које су довеле до трагичног догађаја у Народној библиотеци бити што пре расветљене, те јавност обавештена о резултатима истраге.

Страна 5 од 373