a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду градских управа градова Ниша, Врања и Јагодине које се огледају  у невршењу послова из надлежности органа управе.

Управа за грађанска стања и опште послове града Ниша, Секретаријат за општу управу града Врања – Матична служба Гњилане и Градска управа града Јагодине – Одељење за управу – Матична служба за општине Ђаковица и Дечани нису сагласно закону, по упису грађана у матичну књигу рођених, доставиле извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, већ су упутиле грађане да сами подносe захтев полицијским станицама, како би остварили ово право.  Овакво поступање поред тога што представља крајње некоректно понашање према грађанима, у великој мери је отежало већ довољно комплексан поступак остваривања права на лична документа.

Заштитник грађана је овим градским управама, у конкретним и свим наредним случајевима, наложио извршење обавеза из Закона о јединственом матичном броју грађана, односно, да се службеним путем обрате надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја.  Уједно, сматра Заштитник грађана, неопходно је да начелници градских управа обезбеде примењивање одредби Закона о јединственом матичном броју грађана у делу који прописује обавезе надлежног органа који води матичне књиге, како би се спречило евентуално даље кршењe права грађана на добијање јединственог матичног броја.

Ове градске управе у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.

Заштитник грађана је упутио Иницијативу Влади Републике Србије за измену и допуна Закона о ванпарничном поступку како би се лицима којима институционално није признат грађански статус, односно, која никада нису уписана у матичне књиге рођених, омогућило да то  учине и у поступку пред судом у разумном року и без препрека које су се јављале у досадашњој пракси.

Према проценама УНХЦР и стручњака у Србији је око 6.500 лица која нису уписана у матичне књиге рођених, немају лична документа, не остварују грађанска права и потенцијално су опасност за масовнију појаву апатрида у земљи. У сарадњи са НВО „PRAXIS“ и Центром за унапређење правних студија, на основу притужби грађана и праћења рада надлежних органа који су решавали захтеве „правно невидљивих“ лица за накнадни упис у матичне књиге, Заштитник грађана је прикупио чињенице и сматра да ће усвајање измена и допуна Закона о ванпарничним поступку омогућити да се овај проблем реши у најбољем интересу грађана.

На основу Јавног позива за избор удружења и извештаја Комисије за избор удружења Заштитник грађана је донео Одлуку о удружењима са којима ће ова институција сарађивати у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре. Удружења су: Београдски центар за  људска права, Виктимолошко друштво Србије, Дијалог, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, Међународна мрежа помоћи, Одбор за људска права – Ваљево, Хелсиншки одбор за људска права у Србији и Центар за људска права –  Ниш.

Са овим удружењима Заштитник грађана ће закључити појединачне споразуме о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Заштитник грађана је 26. јануара 2011. године упутио извештај Поткомитету за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Уједињених нација (Поткомитет) који садржи информације о свим активностима Националног механизма за превенцију тортуре у последњих шест месеци, од када је Заштитник грађана одређен  да обавља послове Националног механизма.

Разлог достављања извештаја је допис од 21. децембра 2011. године који је Заштитник грађана примио од Поткомитета. Дописом су од Заштитника грађана тражене информације о методологији рада, као и о плану рада – активностима Националног механизма за превенцију тортуре Републике Србије за 2012. годину. Поткомитет је изразио нарочито интересовање за упознавање са активностима о представљању Националног механизма за превенцију тортуре и специфичним превентивним фокусом који ће Национални механизам за превенцију тортуре имати у раду. У допису је истакнуто да Поткомитет жели да одржи континуиран дијалог са Заштитником грађана у складу са чланом 11(б) Опционог протокола.

У поступку контроле рада Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете и науке и Националног просветног савета, Заштитник грађана је утврдио низ неправилности приликом давања стручне оцене о уџбенику за oсновну школу, по захтеву Привредног друштва за издавачку делатност из Београда.

Заштитник грађана указује  да је поступак оцене квалитета рукописа уџбеника и одобравања уџбеника за употребу оптерећен бројним неправилностима, од недостатка правила поступка оцене квалитета рукописа, до самовољног поступања руководиоца органа у чијој је надлежности да обезбеди правилно, непристрасно и пре свега стручно оцењивање материјала из којих ће учити ученици основних и средњих школа у Србији. Арбитрарно  и необјективно поступање органа управе, уз кршење законом прописанe процедуре, није само нарушило начела законитости и правилности, већ је довело у питање кредибилитет и професионални интегритет стручњака који су оцене дали и органа који су на основу тих оцена одлучивали.

Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Министарству просвете и науке и Националном просветном савету препоручено је доношење прописа којима ће се уредити начин и поступак стручног оцењивања квалитета рукописа уџбеника, утврђивање одговорности за учињене пропусте, повраћај новчаних средстава издавачу и усаглашавање будућег поступања са начелима законитости, правичности и правилног административног понашања.

Ове државне институције у обавези су да Заштитника грађана у року од 60 дана обавесте о поступању по препорукама.

panel flajer